ریاست جمهوری مجدد ترامپ در گرو بازگشت به برجام است
شوشان - عبدالرحمن  نیک سرشت :

در طی سه ماه گذشته ایران بخوبی نشان داد اگر قرار باشد او نفت نفروشد پس نخواهد گذاشت دیگران هم بفروشند.!

از طرفی نیز پیروزی یمنی ها بر سعودی و بشار اسد بر دواعش و دیگر نیروهای نیابتی و بازیگری قطر و ترکیه در منطقه منهای اراده ی سایر بازیگران عرصه ی روابط بین الملل، سبب شده که ترامپ از سیاست های سلبی و براندازانه ی پمپئو و بولتن در دولت خود نومید شود و در حقیقت می خواهد بطور آبرومند این شکست و پشیمانی را حق به جانب پنهان نماید و از در ایجاب و مذاکره بدون پیش شرط با ایران تعامل نماید.

البته کارشناسان بدبین این رویکرد جدید را ترفندی بیش از سوی ترامپ می دانند که الگوی آن را در مذاکره وی با کره جنوبی تصور می نمایند که صرفا رویکرد جدید ترامپ در قبال ایران را فقط مذاکره برای مذاکره برآورد می نمایند.

اما کارشناسان غیر بدبین  معتقدند که ترامپ وزن سیاسی، نظامی جمهوری اسلامی ایران را درک کرده و واقعا دریافته است که از طریقی دیگر باید با ایران به مذاکره بنشیند تا هژمون آمریکا بیش از این در منطقه بواسطه ی ایران و متحدین انقلابی اش تضعیف نگردد و برای ورود در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آمریکا با دستی پر به مناظره با حریفان قدر قدرت خود روبرو گردد.

به هرحال ایران، برعکس ترامپ نیز دریافته است  که با کدام استراتژی برتری می تواند در بازی تحریم ها هم مقاومت کند و هم آمریکا را در نزد افکار عمومی منزوی و غیر مواجه جلوه و نیز خلع سلاح نماید.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران در قبال ترامپ تکلیف مشخصی دارد نه به جنگ ورود می کند و نه با آمریکا به مذاکره می نشیند و حالا، خواهی ترامپ هر فکری در سر خود بپروراند چون اوست که باید وقتی به مناظره می نشیند با دست خالی ظاهر نشود پس بخاطر این که بازنده انتخابات نگردد باید به برجام برگردد و در کنار اروپا و روسیه کمک کنند تا ایران به مزایای خود در برجام دست یابد.