معضلِ هر روز و فقدان تدبیری ساده !
شوشان - محمدسعید بهوندی :
نمی دانم پل دانشگاه شهید چمران بر روی رودخانه ی کارون و همچنین جاده ی ساحلی کی ساخته شدند. ولی به جرات میتوان ادعا نمود؛ از روزیکه این دو پروژه ی مهم در جهت روان تر شدن ترافیک و دسترسی راحت مردم اهواز به مراکز مختلف شهر با هم تلاقی پیدا نموده اند، هر روز و بهنگام تعطیلی ادارات، سازمانها و شرکتها حداقل پانصد متر نرسیده به این پل، ترافیکِ سنگینِ آزار دهنده ای خصوصا در فصل کلافه کننده ی گرما بوجود می آید و علت این ترافیک سنگین و کهنه، تنها و تنها به دلیل دور برگردانی است که بعد از پل برای رفتن بعضی از خودروها به روی پل حادث میشود و این معضلِ ظاهراً لاینحل و چندین ساله، تنها با احداثِ یک زیر گذر مستقل برای دور برگردان، بالاتر از مسیر فعلی و از زیر همان پل به راحتی قابل حل است.
مرکز استانی که شورای هماهنگی ترافیکش و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اش با اینهمه افراد مسئول و لابد متخصص و جلسات هماهنگی و تصمیم در طول سال، قادر نیست گرهی چندین ساله را تنها با احداث یک زیرگذر حل نماید، دیگر چه انتظاری می توان از آنان برای بازکردن گره های بزرگتر و پیچیده تر داشت!.