اهواز رنگین کمان اقوام غیور ایرانی
شوشان - احمد سراج :
 سیل در ابتدای سال ۹۸ شرایط را به گونه ای رقم زد که مسئولین ملی ، از توجه بیشتر به زیر ساخت های عمرانی و کاهش محرومیت  و ایجاد حس نشاط بیشتر در اهواز سخن به میان آوردند .

مقابله با فقر ، فساد و تبعیض  از دستورات اکید رهبر معظم در سالیان متمادی و به ویژه  یک دهه  اخیر بوده است  که در صورتی که این امر در اهواز که به رنگین کمان قومیت های  غیور معروف است از طرف مسئولین جدی  قلمداد میشد مشارکت و همبستگی اجتماعی با استفاده از این ظرفیت به الگویی کم نظیر در ایران مبدل می شد .

در مدت بیش از یک ماه که شهر اهواز و دیگر شهرها شرایط بحرانی سیل را سپری میکرد در عین حال شاهد به وجود آمدن صحنه ای بودیم که نسل سوم و چهارم انقلاب آن را ندیده و یا کمتر دیده و نسل های قبل در دفاع مقدس آن را مشاهده کرده بودند و آن چیزی نبود جز عبور از قومیت گرایی و در عین حال ظهور و  بروز جلوه ای از زیبایی های  اقوام غیور ایرانی  که مورد تحسین رسانه های  داخلی و خارجی قرار  گرفت .

شناخت اهواز  به عنوان رنگین کمان اقوام  ظرفیت قابل توجهی است که جوانان و نخبگان اهوازی در معرفی آن نقش بسزایی دارند .