نگاهی به جایگاه خوزستان در هیات رئیسه جدید کمسیون های مجلس
شوشان - کریم طالقانی :
جایگاه مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از قوای چهارگانه دموکراسی بر کسی پوشیده نیست تا جایی که حضرت امام خمینی مجلس را در راس همه امور می داند.
خوزستان بعد از تهران و اصفهان با داشتن ۱۸کرسی در مجلس رتبه نسبت خوبی از نظر تعداد داراست .
در انتخابات اخیر هیات رئیسه مجلس از ۱۲ کرسی سهم خوزستان صفر است و در هیچ یک از کمیسیون ها سخنگو، نائب رئییس دوم و دبیر کموسیون کمیسیون نداریم و تنها سهم خوزستان ریاست کمسیون انرژی توسط حسنوند نماینده اندیمشک و نائب رییسی کموسیون کمیسیون های اقتصاد، اجتماعی و کشاورزی توسط اقایان دکتر عامر کعبی ، علی ساری و پاپی زاده است و این در حالی ست که برخی نمایندگان خوزستان سابقه بیش از یک دوره نمایندگی مجلس را دارند حال
چرا این عزیزان در رایزنی با سایر نمایندگان
در عضویت هیات رییسه ضعیف عمل می کنند؟
سوالی است که آن بزرگواران بایستی به آن پاسخ دهند. بویژه آقایان مجید ناصری و سید راضی نوری که بیش از یک دوره نماینده هستنند و حالیا اکثر هیات رییسه کمیسیون ها از طیف و جناح منتسب به آنها یعنی جریان اصول گرایی ست. در نهایت برای ۴ عضو پذیرفته شده در جایگاه ریاست و نیابت هیات رییسه کمسیون های مجلس آرزوی موفقیت دارد و انشالله از این جایگاه بویژه در کمیسیون های اقتصادی، انرژی و کشاورزی شاهد توجه و عنایت ویژه به خوزستان و نیز در کمسیون اجتماعی با توجه به بافت چند قومیتی خوزستان شاهد مصوبه های در خور شآن باشیم.