قطعه بی کیفیت در ماشین فول آپشن
شوشان - حسین  ملک خدایی :
ژان ایزوله می گوید " اعتقاد به حرف کسانی که می گویند  جهان بر بی عدالتی استوار است اما به نیروی اراده می توان عدالت را در جامعه انسانی مستقر کرد، مانند این است که یک کاسه آب از اقیانوس مواج از زهر بر دارند."
آفرینش ، یک دستگاه عظیمی است که بر اساس نظم وقانون بنا شده است۰ " والسماء رفعها و وضع المیزان" در این دستگاه طغیان نکنید، دستکاری نکنید. " لاتطغوا فی المیزان"
ولا تخسروا فی المیزان " این دستگاه در بستر اجتماعی بر اساس یک استانداردی ساخته شده به قول امروزی ها فول آپشن است.اگر دستکاری کردید آب روغن قاطی می کند۰ اگر دوتا شمع کهنه و غیر مفید در آن استفاده کردید. موتور ریپ می زند ویا به مقصد نمی رسد یا خیلی کند حرکت خواهد کرد.
در این دستگاه همانطور که بر اساس قانون بنا شده شما هم " اقیموا الوزن بالقسط" شما هم بر اساس عدالت رفتار کنید. اما این قوانین در اداره جامعه چی هستند و عدالت چیست که مطابق قانون هستی هستند وباید رعایت شوند۰؟ در غیر این صورت این دستگاه ریپ می زند و تعادل نخواهد داشت.؟

از ما با یک سئوال انکاری می پرسد " هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون" آیا آنها که می دانند کار بلد هستند.علم دارند، با آنها که نمی دانند مساوی وبرابر هستند۰؟ هر عقل سلیمی می گوید برابر نیستند. 
می پرسد که آیا انسان باورمند که باور دارد این جهان هستی بر اساس قانون وبر اساس برتری دانا بر نادان استوار گشته وعملش هم همین را گواهی می دهد با کسانی که این دستگاه را فاسد وتباه می کنند و با بکار گیری افراد نادان تعادل پویای جامعه را که باید بر اساس ومنطبق بر قانون هستی باشد بهم می زنند۰ و جامعه آب ، روغن قاطی می کند و تعادل پویای خود را از دست می دهد۰ ایندو برابرند
" ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض" 
این عین قانون جهان هستی است که افراد شایسته باید بر افراد ناشایست در بکار گیری دستگاه اداره جامعه ترجیح داده شوند وقتی در یک پست کلیدی در اداره جامعه ، فردی ناشایست گماشته می شود ، عین بکار بردن یک قطعه معیوب و بی کیفیت در دستگاه ماشین است.
می گوید " ما خلقنااسماء والارض و ما بینهما باطلا"
ما این دستگاه آفرینش را عبث وبیهوده نیافریدیم ،  بلکه بر اساس حق آفریدیم ، بر اساس میزان آفریدیم شما هم با بکار گیری و استفاده از قطعات با کیفیت وافراد شایسته در جای مناسب بر اساس قانون هستی حرکت کنید۰ جامعه هم بخشی از جهان هستی است که برای تعادل پویای خود باید از قانون برتری دانا وشایسته بهره ببرد۰
کسانی در هر رده برای اداره جامعه از لوازم بی کیفیت و ناشایست استفاده می کنند باور دارند، جهان هستی عبث و باطل آفریده شده، هر چند به زبان مدعی باشند که جهان  آفریدگاری دارد.
به قول قرآن "ذالک ظن الذین کفروا" یعنی این باور و گمان کسانی است که حقیقت را کتمان می کنند.
منابع سوره ص و سوره رحمن