خرداد 98، گرمترین ماه خرداد دوره 30 ساله خوزستان
محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: میانگین دمای استان خوزستان در خردادماه امسال نسبت به دوره مشابه بلندمدت ١.٥ درجه سلسيوس افزایش یافته است. 
  
وی افزود: میانگین دمای خردادماه سال جاری در خوزستان معادل ٣٥.٨ درجه سلسيوس است. 
  
مدیرکل هواشناسی خوزستان بيان کرد: بیشترین و کمترین افزایش دما نسبت به دوره بلندمدت در استان خوزستان به ترتیب مربوط به ایستگاه بستان با ٢.٣ درجه و ایستگاه لالی با نیم درجه سلسيوس است.  
  
سبزه‌زاری ادامه داد: دمای اهواز در خردادماه امسال ١.٨ درجه سلسيوس نسبت به دوره مشابه بلندمدت افزایش داشته است. 
  
وی گفت: بر اساس تحلیل آماری سال‌های 1370 تا 1398، خردادماه امسال و خردادماه سال 94 گرمترین ماه خرداد دوره 30 ساله محسوب می‌شوند.