/گزارش تصویری/
بازدید نمایندگان سازمان ملل از کانون های گرد و غبار اهواز