گزارش تصویری معارفه سرپرست پایگاه سازه های آبی
در این جلسه که روز شنبه در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، محمدرضا بهادری به عنوان سرپرست جدید معرفی و محمدحسین ارسطوزاده تودیع شد.

شوشان برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

در زیر تصاویر این نشست را می بینید: