مجوز قضاوت دو داور خرمشهر در لیگ برتر فوتبال صادر شد

مجوز قضاوت داوران خرمشهری درفصل نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور با قبولی در آزمون کمیته داوران فدراسیون فوتبال صادر شد.

بر همین اساس نبی پور خلف و رضا قیم دو داور خرمشهری هستند که با قبولی در آزمون آمادگی پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال مجوز قضاوت در لیگ برتر را کسب کردند.

این دو داور جوان و باآتیه خرمشهری به عنوان نمایندگان استان خوزستان در فصل نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور سوت خواهند زد.

منبع:فارس