ورود زودهنگام انتخاباتی حزب اتحاد در اهواز
شوشان - کیانوش کاظمی: امروز شاهد انتشار دو خبر بودیم. ابتدا اعلام شد که لیست حزب اتحاد در اهواز با حضور آقایان کیانوش راد ، عموری و سلامی بسته شده است و سپس یک عضو شورای مرکزی این حزب ضمن تکذیب خبر بسته شدن لیست انتخاباتی ضمن اشاره تلویحی به امکان کاندیداتوری اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد در انتخابات مجلس از اهواز ورود آقای کیانوش راد در عرصه انتخابات مجلس از اهواز را تکذیب کرد. 

نگاهی گذرا به اعلام خبر بسته شدن لیست انتخاباتی و سپس تکذیب آن نشان می دهد که حزب اتحاد ورود زودهنگام انتخاباتی خود را استارت زده است و بدنبال مطرح کردن اسامی مورد نظر خود است. اما دو نکته مهم در مصاحبه عضو مرکزی حزب اتحاد قابل تامل است : تایید تلویحی کاندیداتوری اعضای مرکزی این حزب و تاکید بر اینکه کیانوش راد از اهواز کاندید نمی شود ( یعنی امکان کاندیداتوری از سایر حوزه ها وجود دارد)