دکتر پاپی زاده شهردار حر:
هیچ خیایانی درسطح شهرحربدون آسفالت نخواهدبود. + عکسدکتر پاپی زاده شهردار حر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شوشان گفت:

پروژه جاده سلامت شهربه طول حدودا ۱/۵کیلومتردرعرض ۱۸متربه موازات جاده کمربندی وبه جهت نشاط وسلامت شهروندان بااعتباری بالغ بر۲۵میلیاردریال باحضورفرماندارومسولین شهرستان به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی ومراحل اجرایی آن آغازشده ومطابق بابرنامه زمانبندی پیمانکارطرح حداکثرتا۶ماه آینده به مناسبت دهه فجربه بهره برداری خواهدرسید.

این پروژه برروی کانال خاکی حایل بین مزارع نیشکرومنازل مسکونی شهربه موازات جاده کمربندی احداث میشودکه جاداردازحمایتهای دادستان محترم جناب آقای نظری فرماندارمحترم جناب دکترغزی اعضای محترم شورای شهروشورای سلامت شهرستان تشکرنمایم.
 
لازم به ذکراست این پروژه درراستای نشاط وسلامت شهروندان ورفع مشکلات زیست محیطی ناشی اززهکشها ومزارع هفت تپه اجرامیشودومنابع تعین اعتبارآن ازمنابع داخلی واعتبارات دولتی تامین خواهدشد.

دکتر پاپی زاده افزود:
 پروژه ساحل سازی رودخانه دزبه موازات شهرحروبه طول حدودا ۶۰۰متردرچندماه گذشته آغازگردیده وبیش از۶۰درصدپیشرفت فیزیکی داشته وبه جهت تحکیم بستررودخانه وساحل سازی وزیباسازی پارک ساحلی اجرامیشود.
 پروژه آسفالت ورودی شهرحروخیابانهای سطح شهربه متراژ حدودا ۲۰ هزارمترمربع انجام گردیده وطبق برنامه ریزی انجام شده تاچندماه آینده هیچ خیایانی درسطح شهرحربدون آسفالت نخواهدبود.