روند کالایی شدن مناصب در مدیریت اجرایی خوزستان
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
جناب آقای مهندس مسعود اسدی یکی از مقتدرترین مدیران  انجمن صنفی در استان خوزستان و کشور در بخش کشاورزی بشمار می رود و مدت چند سالی هم، صاحب این نوشتار افتخار مشاورت و از قضا، در یک برهه از زمان سعادت همکلاسی در دوره ی کارشناسی علوم سیاسی را با ایشان داشته و از طرفی جناب ایشان از جمله بزرگ خاندان ایلی در بختیاری هم هست که در کل، منتقد آگاهی کامل از منش و سلوک شخصی و نیز کنش سیاسی وی دارد.

از جمله خصوصیات ایشان شجاعت، صراحت لهجه و دفاع از حقوق مردم و فداکاری در مسیر احقاق حقوق شهروندی است.

اخیرا ، جناب مسعود اسدی در ارتباط با عزل آقای دکتر فضل الله پور از سمت مدیرکلی سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان خوزستان و ابلاغ مجدد وی به قائم مقامی معاونت سیاسی و اجتماعی واکنش معنا داری از خود نشان داده و طی نقدی نوشتاری در فضای مجازی از این بابت، حرکت های فرمایشی توام با جلب رضایت مخالفین و موافقین که توسط استاندار خوزستان در این خصوص و موارد مشابه در عزل و نصب های دیگر را از این منظر آسیب شناسی نموده که از نقطه نظر ایشان این صندلی گردانی ها در راستای تبحر و فراست سیاسی ولی مذموم جناب استاندار خوزستان است که برای بیرون رفتن از فشار افکار عمومی ارزیابی نموده بود.

البته ناگفته نماند در علم سیاست به جنبه هایی چون داوری های اخلاقی و یا کنش های معرفتی که مدنظر جناب مسعود اسدی هست آنچنان حساسیت و توجه ی تدقیقی بعمل آورده نمی شود و صرفا، هر حرکت سیاسی بر طبق یک کلیدواژه ی مشخص به کنکاش علمی می پردازند و در این مورد خاص بهتر بود که جناب آقای اسدی به موضوع کالایی بودن امر سیاسی اشاره می کردند که در علوم سیاسی یک مبحث علمی مهمی بشمار می رود و اتفاقا سیاست اجرایی کل کشور ما در چنبره ی این آسیب سیاسی به ناکارآمدی منجر می شود زیرا قدرتمندان و سایر بازیگران خرد و کلان برای حفظ منافع خود به پست ها و مناصب خطیر اجرایی به مثابه متاع قابل تبادل خرید و فروش می نگرند و شوربختانه جریان نومانکلاتورا از این طریق تغذیه نامشروع می نماید.

روزی که دکتر آصفی از فرمانداری دزفول عزل شد نه فشار افکار عمومی چه به شکل مخالف و موافق ظهور نکرد و اصولا دخیل نبوده که دکتر شریعتی را مجبور کند تا از تصمیم مبتنی بر عزل خویش صرفنظر کند و یا در انتصاب مجدد آصفی با تاخیر یکساله به معاونت انتظامی خویش مصمم ننماید و همین مساله هم برای عزل و نصب مجدد دکتر فضل الله پور صدق می کند با این تفاوت که آصفی از هر حیث تقرب بیشتری با شریعتی نسبت به فضل پور دارد.

پس منتقد بعنوان یک دانش افروخته ی علم سیاست با تعبیر آقای مسعود اسدی در مورد انگیزه ی عزل و نصب هایی که در مدیریت اجرایی استان خوزستان چه در گذشته و حال صورت پذیرفته، به هیچوجه موافقتی ندارم .

زیرا، فشار بازیگران سیاسی محلی، منطقه ای و ملی در سه سطح برای کسب منافع عامل اصلی کالایی شدن این گونه انتصابات می باشند چون عزل دکتر آصفی در زمان مقتدایی هم در دستور کار بود و حتی صادر شد که در نهایت دکتر شریعتی برخلاف میلش با یک تاخیر و  مقاومت یکساله مجبور به انجام آن شد.

علی ایحال نگارنده اگر بخواهد مانند جناب مسعود اسدی از جنبه های داوری و کنش معرفتی به قضایای انتصاباتی عصر دکتر شریعتی در مدیریت اجرایی استان بنگرد در نتیجه یک خدا پدر بیامرزی به شریعتی بدهکار می شود، از این بابت که ایشان فارغ از هرگونه اجبار و تحت هیچگونه فشار و ترسی، اخلاقی عمل کرده و برای معزولین جبران مافات می نماید.