/گزارش تصویری/
شورای اداری خوزستان
عکاس: بهراد قاسمی