/گزارش تصویری/
نشست کارشناسان ارزیابی خسارات سیل اخیر خوزستان
عکاس: بهراد قاسمی