مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد
شوشان: بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مهران مومن غریب"، بعنوان مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق منصوب، و از تلاش های "رضا علیجانی"، در زمان تصدی ایشان تقدیر و قدردانی شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب در سازمان آب و برق خوزستان، نماینده سازمان آب و برق خوزستان جهت پاسخگویی به متقاضیان آب بخش صنعت از سوابق مهران مومن غریب است.