خیالتان راحت، هیچ عصای معجزه گری در کار نیست
شوشان - نوید قائدی :
استان خوزستان با وجود منابع عظیم در تمامی ابعاد و همچنین موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب نتوانسته به حداقل های توسعه دست یابد به گونه ای که اکثریت مردم از شرایط فعلی ناراضی هستند، بررسی علل و شرایط این عقب افتادگی رمز موفقیت و رفع نواقص قبل و فعلی محسوب می شود، و باید و ضروری است که توسط عقلای جامعه به این موضوع مهم پرداخته شود.
توسعه فرآیندی عقلانی و بلند مدت است که رکن اساسی آن بر سازمان انسانی افراد ساکن یک منطقه متمرکز است.
توسعه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه با برنامه ریزی های صحیح و مدون افرادی توسعه یافته در ابعاد بومی منطقه تربیت کرد.
نقش دولت ایجاد حداقل زیرساخت های حیات و پیشرفت است،ساخت راه و مدرسه و سیستم های ارتباطی و پستی و بانکی و ....جز الفبای اولیه توسعه محسوب می شوند نه سنجشی بر توسعه مناطق،مناطق محرومی مانند اکثر بخش های استان خوزستان به واسطه نوع تفکر مدیران و تصمیم گیران در حداقل های خود مانده یا گرفتار شده اند، حتی تلاش نمایندگان مجلس در جهت توسعه آفرینی نیست و در همان تامین حداقل های حیات خلاصه شده است.
همه انتظار ها در تامین اعتبار امور اجرایی یا نهایت ساخت یک کارخانه دولتی و شاید بخش خصوصی نهفته است،با دیدگاه کنونی انتظار تحول در منطقه بی اساس و سخیف به نظر می رسد.
توسعه با محوریت درون زایی نیاز به مطالعه دقیق منطقه و استعدادهای انسانی و مادی دارد،تا با تکیه بر پتانسیل های موجود و قابل افزایش بتوان در یک فرآیند منطقی حرکت کرد.
با توجه به تشتت محورهای تصمیم گیر و عدم تعهد و تخصص نیروهای مناطق و عدم همگرایی فکری نیروهای منطقه حرکت به سمت جلو عبث است، و اگر شعار هایی در مواقعی مانند انتخابات سرداده می شود یا از روی نادانی و یا منفعت طلبی در کسب مناسب قدرت است.
از روش های موفق می توان به ایجاد شورای توسعه منطقه به عنوان نهادی غیر دولتی و غیر انتفاعی اشاره کرد، که می تواند توسط دلسوزان و نخبگان و روشنفکران منطقه که شاید در نقاط مختلف استان یا حتی کشور پراکنده باشند اشاره کرد، مثال ملموس منطقه هویزه است که آن چنان نیروهای متخصص و متعهد و صاحب نفوذ و با تمکن مالی بالا دارد که می توانند کل استان را در مسیر توسعه قرار دهند، اما شهرستان آن ها از حداقل های توسعه عقب افتاده است.
در نهایت شروع این حرکت بسیار مهم و در واقع حلقه مفقوده کل ماجراست، و شاید بهتر است در استان توسط مراکز دانشگاهی یا عقلای استانی با تدبیر و همفکری الگویی جهت این امر مهم به صورت پایلوت در یک منطقه پیشنهادشود.
در غیر این صورت انتظار بی جا از مسئولان دولتی و نمایندگان و ... بی جا است چون هیچ عصای معجزه گری ندارند ، تغییر نگرش و اهتمام جهت ایجاد تغییر و تحول طبق فرمان الهی که سرنوشت ها با تغییر نگرش انفس اتفاق می افتد، رابطه مستقیم دارد.