اگر پروپاگاندای اداری جرمی آمیخته به بیماری نباشد، پس چیست؟
شوشان - علی عبدالخانی :
▫" جوسازی " و در معنایی وسیعتر " پروپاگاندا " حالتی است که در آن اطلاعات جهت دار با هدف آماده سازی اذهان رواج داده می شود. از مهم ترین خصوصیات پروپاگاندا جانبدارانه بودن اطلاعات جهت تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین است. در جوسازی و پروپاگاندا، واقعیتها بطور گزینشی بیان و بازنمایی می شوند تا مخاطب دچار واکنش رفتاری احساسی و غیر عقلانی بشود.
▫" ادعا " عبارتی عمدتاً هیجان انگیز و ناصحیح است که در قالبی به ظاهر واقعی بیان می شود و در جوسازی و پروپاگاندا بشدت مورد استفاده قرار می گیرد. جوسازان بگونه ای ادعاهای واهی خود را مطرح می کنند که نیازی به توضیح یا سئوال در مورد آنها وجود نداشته باشد.
از طرفی عمده ی کاربرد پروپاگاندا، " سیاسی " یا برای تثبیت " مدیران سیاسی کار " است.
▫نمونه مشخص و عینی این موضوع جوی است که همزمان با عزل یک مدیر و آمدن مدیری دیگر طراحی و ایجاد می شود. در فرایند مورد نظر همیشه عده ای منفعت طلب، کم بها و فاقد اعتبار اجتماعی با یدک کشیدن عنوان سیاهی لشکرهای میدانی وابسته به پروپاگاندای معین، وظیفه ی جوسازی و تخریب منتقدان مدیر جدید را بر عهده می گیرند.
▫نمونه ی دیگر پروپاگاندا، نوعِ " انتخاباتی " آن است که در آن همان سودجویان آزمند و ریز شخصیتان مدیرپرست، با استقرار در نقاط مختلف فضای مجازی با وارونه جلوه دادن حقایق، نقش پوشانندگان نقاط ضعف یک نماینده یا کاندیدا را بشکل شرم آوری ایفا می کنند و بعضاً با طرح ادعاهای واهی در صدد نشان دادن چهره ای رحمانی، پاک و دلسوز از کاندیدا یا نماینده ی مورد نظرشان می شوند.
▫نویسنده ی این سطور با تطبیق تعریف فوق و بررسی حالات آن بر موسسه ای معین به این اقناع رسیده که ورژن دیگری از پروپاگاندا ( هرچند مختصرتر) در حداقل یکی از دستگاههای اجرایی مستقر در اهواز نیز وجود دارد.
▫در پروپاگاندای نمونه ی سوم همان تیپ شخصیتهای مبتذل و کم بها، با پوشیدن و بر تن کردن ردای اداری دقیقا همان نقش هم مسلکان خود در فضای مجازی را بازی می کنند و برای استمرار ارتزاق تکدی گونه ی خود یا بهره مندی از اضافه و زواید سفره ی مافوقانشان هیچ ابایی از جوسازی، شبهه پراکنی و تخریب دیگر همکاران خود ندارند.
▫نکته دیگر که منشاء اصلی شیوع این قبیل بدرفتاریها در محیطهای اداری می شود، در حقیقت عشق و علاقه ی مدیران پروپاگاندایی به نیروهای کم بها و بی قیمت، غیر متخصص، کم شخصیت و غیر متعهد است زیرا نیاز این قبیل مدیران به تملق و چاپلوسی تنها از سوی این تیپ از ناآدمیان تامین می شود بنابراین قدر و منزلت کم مایه گان پیش مدیران موصوف به مراتب بیشتر از شأن و اعتبار نیروهای متخصص و معتبر خواهد بود.
▫با تاملی در نحوه ی چیدمان نیروهای جوساز و چاپلوس صفت از سوی نومدیران تملق پسند از یک طرف و محدودیت نیروهای متخصص از طرف دیگر، همه چیز مشخص می شود، لذا از آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که با احتساب آثار مخرب این وضعیت، مجموع فرایند منتهی به جوسازی و پروپاگاندا درجه ای عالی از مجرمیت و بیماری بازیگران آن است.