۲روی سکه قطع اینترنت
شوشان - هوشنگ فرجی:

روی اول سکه :لزوم اینترنت وارتباطات علمی وفرهنگی درقرن بیست ویکم کمک بزرگی به پیشرفت همه جانبه ودسترسی آسان به اخبارواطلاعات دنیای اطراف مامی کند.تکنولوژی دنیای اینترانت درعصرحاضربخشی جدایی ناپذیراززندگی بشریت گردیده به گونه ای که دردنیای مدرنیته تحولاتی ازجمله اقتصاد،علوم پزشکی،علوم کیهانی،علوم تاریخی،سیاست،و.....مرهون این علم نوپامی باشدالبته ذکراین نکته ضروروریست که علیرغم میل وخواسته جامعه جهانی این تکنولوژی درخدمت جنگ افروزان وکارخانجات سلاح سازی نیزمی باشدکه دراین بُعدنیزخطری جدی است که نه تنهاتهدیدی است برای انسان هابلکه زمین رانیزدرآینده ممکن است غیرقابل سکونت نماید.

روی دوم سکه:درچندروزاخیر که بنابردلایل امنیتی وزارت ارتباطات اینترنت راازصفحه گوشی هامحونموده بودبنابرضرورت برآن شدیم تاارتباطی رویاروی بامردم داشته باشیم ونظرآنهاردرموردلزوم اینترنت جویاشویم.

کیوان کارمندیک دستگاه دولتی:هرروزساعت جهاربعدازظهرکه خسته وکوفته ازسرکاربه خانه برمی گشتم همسرودوفرزنددختروپسرم یکی درداخل آشپزخانه،یکی لمیده روی مبل ودیگری درازکشیده روی فرش هرکدام مشغول چت کردن درگروهی بودندوهیچکدام صدای سلام مرانمی شنیدندکه جوابی بدهند.اومی افزایدهرکدام ازافرادخانواده مشغول کارخودبودندوخیلی خودم راتنهاوعصبی می دیدم وی درادامه درحالی که لبخندی می زندمی گوید:این چندروزکه اینترنت هاقطع شده بودجّوخانه امان بسیارگرم وصمیمی شده است.

لیلادختر۲۲ساله ای که به گفته خودش درطول شبانه روز۱۲ساعت غرق درفضای مجازی است می گوید:تمام زندگیم شده اینستاگرام وواتساپ به ندرت باخانواده ام سریک سفره می نشینم وی اضافه می کندحقیقتا"نمی دانم اینترنت دراختیارمن است یامن دراختیاراین وسیله هستم.

بهروزپدریک دانش آموزاول دبیرستان درپاسخ به این سئوال که دنیای اینترنت چه نقش مثبتی می توانددرخانواده هاداشته باشدبادلخوری می گوید:دخترم تادوسال پیش یکی اززرنگترین دانش آموزان مقطع متوسطه بوداماهنگامیکه صاحب گوشی شدبه صورت فاحشی افت تحصیلی پیداکرده واین مارانسبت به آینده فرزندمان نگران کرده است.!!!

((نقش ووظیفه آموزش وپرورش ودانشگاههادرفرهنگ سازی استفاده ازاینترنت))

همانگونه که درآغازکلام به نقش واهمیت اینترنت درزندگی انسانهاوباروری دانش بشریت اشاره شدبایداین نکته مهم رانیزمدنظرداشته باشیم که هرنوع ابزاری می تواندهم برای جامعه یک فرصت باشدوهم یک تهدیدبرای ازهم پاشیدن نظام خانوادگی،لذابسیارضروریست که وزارت آموزش وپرورش ودانشگاهها هرچه سریعتردربرنامه های آموزشی ودرسی خودنونهالان وجوانان رابرای استفاده بهینه ازاین تکنولوژی بیشتر آشناکنندتابیشترازاین شاهدکاهش آمارکاهش اُفت تحصیلی فرزندانمان وبداخلاقی های اجتماعی نباشیم.