احساس تکلیف نکن!
شوشان - محمد کیانپور برجویی :
احساس تکلیف، کلید واژه ایست که در میان نسل اول و دوم انقلاب بطور فزاینده ای رایج است و معمولا در مقطع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر زیاد شنیده می شود، آنجایی که خیل عظیم جماعت عصا بدست برای نجات انقلاب و عکس گرفتن با انگشت مبارکِ آبی شده ی شان، می شتابند و در توجیه این پدیده، از کلید واژه ی احساس تکلیف سو استفاده می کنند. اما اساساً این احساس تکلیف سر و کله اش از کجا پیدا شد؟!

اگر به اوایل انقلاب برگردیم و حوادث مختلف را مرور کنیم، خواهیم دید که افراد برای حضور در عرصه ی هزینه دادن برای انقلاب از این تعابیر استفاده می کردند، مثلا برای رفتن به جبهه و شهادت. به عبارتی باید گفت هر چه که از سال ۵۷ به این سو می آییم، این احساس تکلیف از عرصه ی نثار جان و مال دور تر شده و به عرصه ی کسب قدرت نزدیک شده است. به نظر نگارنده کاربرد این کلید واژه برای مصطفی چمران، محمدجواد تندگویان و هزاران تن دیگر که از پشت میز کارشان بلند شدند تا در خط مقدم دفاع از انقلاب و وطن، جان بدهند با کاربرد آن برای کسانی که امروز حاضرند برای نشیمنگاه صندلی سبز مجلس، هر کاری کنند، اندکی متفاوت است!

باز هم بنظر نگارنده، مفهوم احساس تکلیف، در این روزگار می تواند این باشد که نسل اول و دوم که زحمت زیادی هم کشیده اند، بیایند نسل سوم و چهارم را با انتقال تجربه ی گذشته آماده ی این جایگاه ها کنند و برای ورودشان به اینچنین عرصه هایی حمایتشان کنند، که این هم خداپسندانه تر است و هم مفیدتر بحال انقلاب.