عطر آمدن ياران آب به مشام مي رسد !
شوشان - جواد الهايي سحر :
عطر آمدن ياران آب به مشام مي رسد! 
گوش كه مي كني صداي قدمهاي آبشار مانند  به گوش مي رسد 

مرداني از ديار جلگه سرسبز خوزستان که در کمال ارادت و اخلاص ذره، ذرۀ خاک  مرز پرگهر خوزستان  را توتیای دیده و قطره قطرۀ زمزم "سرچشمۀ هنر" را در خونشان عجین کرده اند براي  حفظ و حراست از  قومیّت و ملیّت ایرانی خود، با سربلندی رسالت الهي حفاظت از ذره ذره اين خاك  را دنبال میکنند.

آبادان دوست و آبادگران وارد ميدان مي شوند 
ايرانبانان ايران دوست ، جهادگران وطن دوست 
ميهن پرستان ولايت مدار ، عاشقان خدمت به خاك و آب ، خداجويان خدادوست وارد مي شوند 

آمدني كه لحظه های زمان به بزرگی، سختکوشی، پابرجایی،  شکیبایی، شکوفایی و وفاداری این آزاد مردان كه در جبه عقل و ذهن خود جز خدمت و ايرانباني چيزي وجود ندارد  با حیرت مینگرند و شاهد بر آنند که ابر مردان نیکوسرشت و شرافتمندش در طول اين مدت  چه اعجازها، از خودگذشتگیها، سازندگیها و بالندگیها براي مردم خود به ارمغان خواهند آورد 

مرداني با همت پولادين و استقامت آهنين حفظ تماميت ارضي ايران از هر حيث به صورت انگيـزه عـام ملـي و احساس تعلق به واحد ملي وارد ميدان كارزار مي شوند 

مرداني از جنس آب ، همانند جريان پاك آب ، متلاطم و پرخروش ، با قامتي به بلنداي ابرهاي پر رعدو برق غرّان پرجنب و جوش از سراسر كاشانه استان خوزستان وارد ميشوند تا آباد كنند تخريب ها را ، تعمير كنند خرابه ها را ، بسازند سوزاندني هارا ، آراسته كنند جنگل و بوستان را و جمع كنند تمام بي نظمي و بي مهري هارا 

مردان اب در راه اند مردان آب نه بخاطر آب بلكه بخاطر خاك در راه اند مردان آب نه بخاطر خاك بلكه بخاطر وطن در راه ند مردان آب از جنس آسمانند ولايت مدارند و طن دوست!

آري دوره مردان كفتار و شعارگفتن براي خوزستان تمام شده نفسي تازه بايد كه  دوره اي از افق جديد مردان كاردان ، جهادگر ، ولايي و سخت كوش در راه اند 
مرداني به نام ياران آب كه براي آباداني استان خود برنامه ها دارند ، فكر و ايده ها دارند 
مرداني كه قانونمند و با ضابطه و برنامه كامل حفاظت از آب استان وارد صحنه انتخابات مي شوند تا نسيم خوش آباداني را به تمام استان ما هديه نمايند