لختی تامل
شوشان - دکتر بیات محمدی : 
همه ی ماجرا این نیست بنده نه ردمی کنم نه تایید، تحلیل ها وارزیابی هاچیز دیگری رانشان می دهد، به اعتقاد این قلم سپاه باپذیرفتن مسئولیت سقوط هواپیمای مسافربری دست به یک ریسک بزرگی از نوع ایثارو ازخودگذشتگی زد،و بخاطر حفظ مصالح نظام و کشور و وجلوگیری از اتهامات بزرگتر و  وحدت و یکپارچگی و خنثی کردن اقدامات احتمالی خرابکارنه آمریکا باگذشت،خود را در لبه تیغ انتقادات قرارداد، بنده کاری به این بحث که سازنده هواپیما یعنی آمریکا سیستم نرم افزاری هواپیما را ازکارانداخت تا هواپیما به سمت پدافند هدایت شود و شکار گردد ندارم، یا اینکه خلبان هواپیما قصد داشت با چرخش ناگهانی اطلاعات لازم را در اختیار آمریکا قرار دهد را دور از ذهن می دانم، پذیرش این نکته که روسیه با فروش کدها و سریال های موشک های کروز به اسرائیل اطلاعات لازم را در اختیاراو گذاشت واسراییل به کمک این اطلاعات کروزها را هک کرد تااین اتفاق بیفتدهم برایم سخت است؟ بحث افراد اجیرشده و نفوذ آنها به مراکز امنیتی و نظامی وشلیک باهدایت آنها هم برایم قابل هضم نیست، مطرح شدن جنگ سایبری توسط دانشگاه هم درحدیک تئوری و فرضیه ست که درستی یا نادرستی آن فعلا به ثبوت نرسیده است، فقط می دانم حقایق و ابعاد قضیه فراترازآن چیزی ست که اعلام شده است شایدگذرزمان جزئیات حادثه را روشن ترنماید بگذریم .

بحث دوم ردصلاحیت دسته جمعی اصلاح طلبان بدون توجه به احساسات مردم وعواقب وپس لرزه های آن که ناشی از نداشتن درک صحیحی از محیط درونی و پیرامونی کشور و نادیده گرفتن ارتفاع بلند مشکلات داخلی و خارجی ست تیرخلاصی بود به جمهوریت نظام و حضور حداکثری مردم در انتخابات از سوی شورای نگهبان ،که درصورت عدم تجدیدنظر در رد صلاحیت ها متاسفانه باید شاهد ریزش قابل توجه آراء مردم و بی انگیزه کردن آنان جهت شرکت در انتخابات باشیم ،گرچه بیم آن می رفت که باتوجه به تصاعد بحران های داخلی و موج فزاینده گرانی ها وبی توجه بودن به مطالبات مردمی که بعضا به خیابان ها کشیده می شود ،عده زیادی ازمردم به شرکت درانتخابات روی خوش نشان ندهند ولی مبحث رد صلاحیت ها این قضیه را پررنگ ترکرد و شائبه حضور حداقلی که مطلوب کشور و نظام نیست رابه اذهان  متبادر می سازد، در چنین حالتی با توجه به شرایط شکننده و آسیب پذیری کشور،حضور حداقلی و استقبال  ضعیف از انتخابات در مقطع فعلی قدرت چانه زنی باجهان خارج را محدود وزورگویان خارجی را در دنبال کردن اهداف کثیف خود گستاخ تر می کند، ضمن اینکه نباید فراموش کرد در هر کشوری میزان مشارکت به زیر پنجاه درصد برسد مشروعیت آن نظام بشدت مخدوش وبه زیر سوال خواهد رفت، که درصورت پایدار بودن تصمیمات فعلی در خصوص رد صلاحیت ها ، مسئولیت کاهش  میزان مشارکت و زیر سوال رفتن مقبولیت نظام بعهده تصمیم گیرندگانی که به نظرنمی رسد دنبال حضورحداکثری باشند خواهد بود.
عزت زیاد