انتصاب در هیئت کشتی خوزستان
شوشان: طی حکمی از سوی اردوان صاحب سرپرست هیأت کشتی خوزستان، مجید قائدی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی استان خوزستان و کشور، به عنوان مسئول کمیته برگزاری مسابقات و مشاور اجرایی هیأت کشتی استان خوزستان منصوب شد.

یادآور می شود مجید قائدی از قهرمانان صاحب نام کشتی فرنگی استان خوزستان و کشور می باشد که سمت های متعدد اجرایی و ورزشی را در کارنامه خود دارد.