بررسی عملکرد واحد آموزش و پژوهش در بحران کووید 19
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ، در شش ماه اول سال 99 با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا ، نحوه ارائه خدمات در برخی واحدهای بهداشت و درمان اهواز تغییر کرد، از جمله واحد آموزش و پژوهش که تا سال گذشته بیشتر دوره های آموزشی را به صورت حضوری برگزار می کرد ، اما با آغاز شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه روند کاری خود را تاحدودی تغییر داد و به سمت ارائه دور های آموزشی به صورت مجازی و غیر حضوری گام برداشت. در همین راستا با دکتر سعید سعیدی مهر ، رئیس واحد آموزش و پژوهش گفتگویی انجام داده ایم که در زیر می خوانید.

دکتر سعیدی مهر در ابتدا با بیان تغییر در برنامه ریزی دوره های آموزشی با شیوع ویروس کرونا گفت : در اسفند ماه 98 و با توجه به آغاز همه گیری بیماری کرونا در ایران ، برنامه ریزی آموزشی خود را از حالت حضوری به غیر حضوری تغییر دادیم و در تقویم آموزشی سال 99 ، 40دوره ی آموزشی غیر حضوری با محوریت کووید 19 را برنامه ریزی کردیم.

وی گفت : این دوره های آموزشی برای گروه های مختلف از جمله پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان و گروههای غیر درمانی (مانند امور اداری درمان و .... ) برگزار شد ، از جمله دوره  های "ارزش تشخیصی سی تی اسکن ریه در فرآیند تشخیص کووید  19" ، "دستورالعمل مراقبتی کووید 19-ویژه مراکز درمانی " و "استفاده از وسایل حفاظت فردی"  برای پزشکان ، دوره های "دستورالعمل مراقبتی کووید 19-ویژه مراکز درمانی" ، "استفاده از وسایل حفاظت فردی" و " احیا قلبی ریوی پایه بیماران مشکوک و قطعی کووید" برای پرستاران و پیراپزشکان و دوره های "کرونا ویروس: دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی" ، "استفاده از وسایل حفاظت فردی" و "احیا قلبی ریوی پایه" برای کادر غیر درمانی برگزار شد و مجموعا 8336 نفر ساعت آموزشی در حوزه کووید 19  برای کلیه کارکنان  برگزار گردید.

رئیس واحد آموزش و پژوهش در ادامه گفت : فیلم های آموزشی متعدد در زمینه کووید 19 و لینک شرکت در وبینارهای آموزشی مرتبط با کووید 19 و کلیه دستورالعمل ها و مطالب آموزشی مرتبط ، ازطریق فضای مجازی در اختیار پزشکان ، پرستاران پیراپزشکان و پرسنل غیر درمانی قرار گرفته و همچنین در آیکون آموزش (ذره بین) بر روی صفحات دسکتاپ همه ی کامپیوترهای بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز قابل مشاهده است.

دکتر سعیدی مهر در ادامه اظهار داشت : واحد آموزش برای تهیه کلیپ آموزشی مورد نیاز جهت آموزش جمعیت تحت پوشش صنعت نفت در خصوص بیماری کووید19 و اثرات جسمی و روانی آن و راه های پیشگیری از آن با واحد روابط عمومی نیز همکاری داشته است.
وی افزود :  از اولین کتاب چاپ شده  مرتبط با کرونا ویروس در کشور ، 30 جلد برای استفاده ی گروه درمان  برای کتابخانه بیمارستان بزرگ نفت اهواز خریداری شده است.

دکتر سعیدی مهر در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های عمومی و مدیریتی جهت کارکنان از طریق سامانه آموزش های مجازی شرکت ملی گاز گفت : بیش از 10 دوره ی آموزشی و بالغ بر 200 نفر ساعت آموزشی از دوره های عمومی و مدیریتی از طریق سامانه آموزش های مجازی شرکت ملی گاز برگزار شده است.

وی همچنین به راه اندازی وب اپلیکیشن آموزش مجازی جهت رفاه حال کارکنان برای استفاده از مطالب آموزشی و شرکت در آزمون های مجازی فوق الذکر نیز اشاره کرد.

رئیس واحد آموزش و پژوهش در پایان با اشاره به بررسی 500 پرونده درمانی از بیماران بستری کووید 19 گفت : هدف از این مطالعه استفاده از اطلاعات پرونده بیماران و آنالیز داده ها به منظور تعیین استراتژی های درمانی بیمارستان  ، شناخت نقاط قوت و ضعف و در نتیجه آمادگی بیشتر تیم درمان برای مقابله با موج جدید کووید 19 ، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات به بیماران کووید 19 و مقایسه نتایج آنالیز پرونده های بیماران با یافته های جهانی بوده است.