گزارش تصویری/ بازدید رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و جمعی از معاونین ایشان از بخش های مختلف بیمارستان بزرگ نفت اهواز در روز پرستار

روز پرستار10
روز پرستار9
روز پرستار8
روز پرستار7
روز پرستار6
روز پرستار5
روز پرستار4
روز پرستار3
روز پرستار2
روز پرستار1
روز پرستار22
روز پرستار21
روز پرستار20
روز پرستار19
روز پرستار18
روز پرستار17
روز پرستار16
روز پرستار15

روز پرستار13
روز پرستار12
روز پرستار11

روز پرستار34
روز پرستار33
روز پرستار32
روز پرستار31
روز پرستار30
روز پرستار29
روز پرستار28
روز پرستار27
روز پرستار26

روز پرستار38
روز پرستار37
روز پرستار36
روز پرستار25
روز پرستار24
روز پرستار23