خالو جان ، حال ما خوب است. مشکل آب و کرونا کاملا حل شده است...
شوشان - محمد شریفی :

برویم شکر خدا کنیم که مشکل قطعی آب از یک واشر ناقابل بود، اگر کار به پیچ و مهره می کشید که اون موقع حسابمان با کرام الکاتبین بود و باید تشنه از دیار خوزی به دیار باقی بدون تغسیل و تدفین چال می شدیم ....
نماینده های انقلابی مان که هوش و حواسشان ششدانگ به انتخابات ۱۴۰۰ مشغول و مغشوش و معطوف است و کاری با ما سیه روزان ندارند، آنچه خواستند قبلا دو دستی و دو برابر گرفتند، ادارات را از بالا تا تعویض آبدارچی حسابی شخم زدند، کرونای اینگلیسی هم که دارد بیداد می کند ، توئیت بازان هم با تویت دارند ما را درمان می کنند....

حال ما واقعا خوب است