خداحافظي با مديران كم كار در ايام كرونا
 بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا به استاندار این اختیار داده شده که در صورتی که دستگاه یا اداره ای دستورالعمل ها و پروتکل های اعلام شده را مراعات نکند برای مرتبه اول عالی ترین مقام سازمان متخلف را مورد توبیخ کتبی قرار دهد، در صورت تکرار تخلف در آن دستگاه مدیر مربوطه را به کمیته تخلفات ارجاع دهد و در صورت سومین بار از عدم مراعات دستورالعمل‌ها حکم انفصال سه ماهه از خدمت برای آن مدیر را صادر نماید.