شورش آب به برکت گاومیش
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :


من نهنگ خوزستانم
آن غارت شده ی اغیار
یعنی؛ شریکان دزد و رفیقان قافله
پس در طلوع عید قربان
مرا خجسته باد
شنا در دریای خزر
یا حوض باغ امید در شوشتر
وقتی که در بحبوحه ی شورش آب
به یمن برکت گاومیش
در نزد دو فرمانده ی پلیس
یکی در شادگان 
و دیگری در دزفول
شاهد حکمرانی مطلوبم
آری                                                            
آن دو بزرگ سردار
که با سلاح مهر و احسان
دلهای مردم جان به لب رسیده و دست از جان شسته را
چه خوش صید می کنند.