گنج و رنج
شوشان - امین شحیطاوی :
یکی از دغدغه ها ونقدهای ما وجامعه! این است که همه خوب یادگرفتیم درباره فقر ،عقب ماندگی وتبعیض ها بگویم و بنویسیم!ولی آینده را هم فراموش کردیم.!آینده همان قدر مهم است که ما به سرعت  به سمت آن درحرکتیم!فکرمیکنم همین روند ادامه پیدا کند، شکل مشکلات فقط عوض میشود والخ!البته این شاید بخاطر تعدد سوژه های منفی این روزهای ما است که گویا باید همواره مشغول باشیم!واین سبب غفلت ما از تفکر و تمرکز به منافع نسل حاضر وآیندگان شده!دراین ارتباط کتابی باعنوان"بنویس تا اتفاق بیفتد! توسط دکتر"هنریت آن کلاسور"نوشته شده که پیشنهاد میکنم"مسوولان بادرک!؛خوزستان واهواز خوابیده برروی"گنج!" را با نوشتن مسیر مطلوب توسعه و پایبندی به آن ،"رنج" مردم وفادار این بوم زیست راپایان دهند.
چنین باد