وقتي كه سياست به سلامت مردمانش مي انديشد!
شوشان - جواد الهايي سحر :
خودرومحوری بر جامعه موتوریزه ما حاكم است ما با مشکل کمبود فضا در معابر عمومی روبرو هستیم هنوز به آن درك كامل نرسيده ايم كه دوچرخه بيشتر مشكلات ترافيك، آلودگي هوا، شلوغي شهر و الودگي صوتي را گره گشايي مي كند
چنانچه نگرش احزاب انگليس به حفظ محيط زيست بر پويايي سبز و حمايت آنها از ارابه هاي پاك و سلامت جامعه نهادينه شده است 

1) حزب محافظه_کار : 
"ما به پشتیبانی از مقامات شهری برای گسترش شبکه های دوچرخه سواری و ارتقاء امکانات برای دوچرخه سواران در ایستگاه های قطار ادامه می دهیم."

2) حزب کارگر : 
"ما از کمیسیون مسئول زیرساخت های ملی دعوت خواهیم کرد تا گامهای بعدی در راه گسترش و ارتقاع شبکه دوچرخه‌سواری کشور را پیشنهاد کنند. ما تعهدات را در استراتژی سرمایه‌گذاری در زمینه دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی تایید می کنیم.

3) حزب لیبرال_دموکرات : 
"طراحی شهرها به عنوان محلی مطمئن و جذاب برای پیاده‌روی و اجرای پیشنهادات گزارش <بریتانیا به سوی دوچرخه‌سواری>".

4) حزب استقلال پادشاهی متحد (یوکیپ):
یوکیپ به این شهرت دارد که میانه خوبی با دوچرخه سواری ندارد. بیانیه این حزب از سال 2010 برای دوچرخه سواران پرداخت هزینه پارک در نظر گرفته که هنوز هم پابرجاست. در برنامه این حزب در واقع از دوچرخه‌سواری حرفی زده نمی شود اما رییس حزب یوکیپ،  خانم جیل سیمور، می گوید که حزب او از خودروسواران که محاصره شده اند، پشتیبانی می کند!

5) حزب سبز :
این حزب در نظر دارد تا بخشی از بودجه ای بالغ بر دو میلیارد پوند را به بازسازی و ایجاد راه های جدید ایمن برای عابران پیاده و دوچرخه سواران اختصاص دهد. حزب_سبز اعلام می کند که این  رقم به شکل سالانه و به مقدار 30 پوند برای هر نفر خرج خواهد شد.
حال سياست و افراد سياسي ما در كجاي سلامت، زيست بوم ، محيط زيست سالم ، جامعه سالم و شهر پاك ما قرار دارند؟