ضربه توسعه نامتوازن بر خوزستان
شوشان - محمود صادقی:

حق اعتراض در اصول مختلف قانونی اساسی از جمله اصل ۲۷ به رسمیت شناخته شده است. در این اصل برگزاری گردهمایی ها و تجمعات بدون حمل سلاح مجاز شمرده شده است. بنابراین نه تنها مردم خوزستان بلکه مردم کل کشور حق اعتراض و انتقاد دارند. این امر هم حق مردم است و نباید به خاطر به رسمیت شناختن این حق بر مردم منت بگذاریم. 

علاوه بر قبول کردن حق اعتراض مردم مجموعه مسئولان کشور با هر نوع نگاه سیاسی مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و از مردم خوزستان بابت کاستی‌ها عذر خواهی کنند. مجموعه دولت‌های بعد از انقلاب خدماتی برای مردم داشتند و در مقابل کاستی ها و تصمیمات اشتباهی هم گرفتند که باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. 

مسئله خوزستان قصه پردرد و دراز مدتی دارد که مجموعه مسئولان طی دهه‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رقم زده‌اند؛ استانی که بخش عمده هزینه‌های کشور از آن تامین می‌شود نباید دچار این مشکلات می‌شد. نه تنها دچار این مشکلات شده بلکه آن طور که شایسته این استان بوده هم توسعه پیدا نکرده است. اگر توسعه‌ای هم اتفاق افتاده توسعه ناپایدار و نامتوازن بوده است. 

استان خوزستان از سده‌های گذشته دارای رودخانه‌های بزرگ و قدیمی بوده که با اجرای طرح‌های اشتباه و با صرف نگاه مهندسی آب بخش زیادی از این رودخانه‌ها خشک شدند. اگر به الزامات محیط زیستی در طرح‌های سد سازی و اقدامات دیگر در حوزه آب توجه می‌شد این اتفاقات نمی افتاد. در حال حاضر برای حل مشکلات استان در قدم اول باید از اقدامات نمایشی و پوپولیستی پرهیز شود و در مرتبه بعدی صرفا با اقدامات کارشناسی مسئولان امر حرکت کرده و مشکل را حل کنند.