بحران بی آبی و حوضچه هایی برای گاومیش ها
شوشان - فاخر مرمضی / فعال سیاسی و فرهنگی :
اگر داده ها ی مربوط به ذخیره آب درپشت سدهای کرخه و سیمره به ترتیب 1.8 و1.3 میلیارد متر مکعب آب صحت داشته باشد. 

با درنظر داشتن 170 مترمکعب برثانیه و تداوم این حالت و نیز لحاظ خروجی های دیگر ودرنظرداشتن تبخیر آب باید توقع داشته باشیم که آب پشت سدها تا کمتراز 50 روز دیگر به اتمام برسد یا حداقل به هشدار و بحران جدی برسیم این بحران زمانی شدیدترخواهد شد که اگردرپاییز 1400 بارندگی ها موثر و به موقع نداشته باشیم آنگاه کشتهای پاییزه همانند گندم ومحصولات دیگر هم بامشکل برخوردخواهند کرد

وچه بسا علاوه بر مساله کشاورزی تامین آب شرب مجاورین کرخه به مساله بحرانی تبدیل شود،

پدیده بی آبی و یا کمبود آب در ایران به واسطه گرم و خشک بودن این کشور مساله دور ازانتظاری نیست که می بایست مدیران محلی در خوزستان آن را مد نظر می داشتند

 و با اتخاذ برنامه های مدبرانه به مقابله با این پدیده بپردازند
تشویق کشاورزان به انجام کشت هایی با مصرف آب کم و انجام پروژه های آبیاری قطره ای می تواند راه هایی موثر برای مبارزه با خشکسالی است،
اما قبول کنیم که ما در خوزستان علاوه بر بحران آب ، بحران مدیریتی هم داریم..
جای سوال اینجاست که آیا در این شرایط  ایجاد حوضچه های خاکی و ذخیره آب راکد برای گاومیش  ها مناسب است؟

انتظارداریم جهادکشاورزی استان در مورد این حوضچه ها و اعتبارات اختصاص داده شده و نحوه انتخاب پیمانکار شفاف سازی نماید..

دراین شرایط بحرانی اموال بیت المال واعتبارات اختصاص داده شده باید به گونه ای هزینه شوند که بحران زدایی نمایند،
 مساله آب را جدی بگیریم و با شفاف سازی از ایجاد بحران های جدید جلوگیری شود