انتقام هور با چاشنی مرگ
 ناصر عبیات :حادثه دلخراش مرگ ناگهانی دو صیاد در تالاب هورالعظیم که جسد بی جان آنها در کنار جاده نفت در عمق هور پیدا شد زنگ خطری جدی هست... با کم شدن حقابه  سطح  و عقب نشینی آب در نتیجه کمبود اکسیژن و مرگ گیاهان آبزی و موجودات زنده و همچنین گازهای ناشی از فعالیت باکتری ها و تجزیه کننده های طبیعی؛ بیوگاز تشکیل می شود

بیوگاز بر اثر واکنش های تجزیه ای بی هوازی میکروارگانیسمهای زنده در محیطی تولید می شود که مواد آلی در آن وجود دارد.بیوگاز مخلوطى از سه تركیب با نام هاى متان، دى اكسید كربن و سولفید هیدروژن است.

سولفید هیدروژن H2s همان گاز قاتل که در چاه فاضلاب موجب کشته شدن خیلی ها شده است..گاز به صورت حبابهای ریز از عمق آب هور به سطح می آید و معمولا هنگام غروب یا شب که باد نمی وزد تجمع گاز در مناطقی به صورت ابر و مه خواهد بودکه گاها دیده نمی شود و اشخاصی که در آن منطقه باشند دچار گازگرفتگی و مرگ خواهند شد

جهت اطلاع ، جریان آب شط علی از زیر پل کاملا مسدود شده وبعلت عدم وردی حقابه وهمچنین انباشت فاضلاب و پساب کشاورزی باعث بوجود آمدن این سه نوع گاز در هور العظيم شده و برخی گزارش ها غیر رسمی از جوامع محلی نشتی لوله نفت یا در سابق پساب نفتی در دل هور العظیم ریخته میشود باعث این نوع گازها میشود فعلا در حال برسی  میباشد 

 هشدار هشدار : جدیدا در مردابهای تشکیل شده در هور تجمع ماهی های بیحال و  در حال مرگ مشاهده شده که صیادها را به خودجذب می کنند غافل از اینکه منطقه بسیار خطرناکی که احتمال ورود زنده و خروجی نامعلوم دارد صیادان از صید ماهی گیری در حوض  های شماره سه تا پنج اجتناب کنند.