پهلوان علی لندی؛
قهرمان زندگی و افسانه ی مردانگی شد
شوشان - علی میلاسی:

داستان پسرک های شجاع را افسانه ای شنیدیم و قهرمانان نوجوان را داستانی در کتاب ها، می خواندیم.

امروز،جوانمردی علی لندی قهرمان زندگی و پهلوان جوانمردی و حس انسان دوستی را باچشم خود می بینیم و با قلب خود حس می کنیم و با روح و پیکر خود،درد می کشیم.

اری؛علی نوجوان ۱۵ساله در روزی که باید به دنبال رویای نوجوانی و نقاش آرمان های زندگی خود باشد،گوش به فریادهای نجات خواهی مادرانی داد که در میدان مرگ و زندگی، درهای مرگ را به روی خود بسته می دیدند و فریاد زندگی سر می دادند.

و علی نوجوان هم پشت دروازه های زندگی و مرگ،درب مرگ را به روی خود باز کرد تا دروازه زندگی دو پیرزن را باز کند.

اگر ریزعلی قهرمان گذشتگان مان،پیراهن خود را به آتش کشید تا نجات دهنده مسافران قطار مرگ باشد،علی تن و جان خود را به آتش سپرد تا دو پیکر و جان را بر کول خود از آتش، بیرون بکشد.

علی لندی،نه قهرمان افسانه ها و افسانه ی داستان ها،که پهلوان راستین زندگی و جوانمرد مهربانی ها و بزرگ مرد خانواده،طایفه،ایل و تبار بختیاری و ماندگار در دل های ایرانیان و یادگار در تاریخ جهانیان شد.

روحش شاد،نامش در دل ها ماندگار و یادش در تاریخ به یادگار باد.