بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، دست کم‌تا بهمن ماه، اشتباه است

شوشان - اکبر ظریفی:

در کشور ما واکسیناسیون به تازگی سرعت گرفته است و با این حال هنوز بسیاری از کسانی که می بایست واکسن زده باشند، نزده اند و این مقاومت به نظرم به زودی پایان نمی پذیرد،  اگرچه بعضی مسوولین اقدام به تهدید و تحدید در خدمات رسانی کرده اند. 

از سوی دیگر، واکسیناسیون کودکان و نوجوانان هنوز آغاز نشده است و وقتی هم بتوان تمام جامعه هدف ،یعنی دانش آموزان و دانشجویان را پوشش داد، یک زمان سه هفته ای برای تاثیر ایمنی واکسن ها نیاز است.

از سوی دیگر، مدارس و کلاس های درس دانشگاهی و مراکز خوابگاهی و دیگر بخش هایی که دانش آموزان و دانشجویان تجمع می کنند، نیاز به ضدعفونی کردن اولیه و تداوم روزانه این پروسه تا چند هفته دارد. 

اگر مقاومت کنندگان در برابر واکسن را نادیده بگیریم،  مدارس و دانشگاه ها،  مراکز تجمع بسیار خطرناکی است که می توان قاطعانه گفت که کنترل روی این مراکز نمی توان داشت، به ویژه دانش آموزان مدارس...! به همین دلیل انتقال ویروس به مدارس و از مدارس به خانواده ها سرعت می گیرد و دوباره پیک خطرناک دیگری در پاییز و زمستان کشور را در بر خواهد گرفت.

 تنها زمانی می توان این خطر را پذیرفت که کل جمعیت هدف در کشور واکسینه شده باشند، سه هفته از پایان واکسیناسیون گذشته باشد، یک هفته هیچ تستی مثبت نشود و میزان مراجعه به بیمارستان ها صفر شده و یک هفته از آن گذشته باشد، هیچ بیماری در بخش مراقبت های ویژه نباشد و مرگ و میر هم به صفر رسیده باشد.

بعد از این وضع،  هنوز نیاز است تا یک ماه مدارس و دانشگاه ها تمام پروتکل ها را رعایت کنند.

با توجه به این مسائل، بسیار خطرناک است که از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در آبان صحبت می کنیم. جان فرزندان مملکت با آزمایش و خطا به خطر می افتد.