حقوق کارگران خدمات شهری و فضای سبز پرداخت شد

نیروی خدمات زحمت کشان بی ادعا جامعه هستند که سالها عمر خود را صرف خدمت به شهروندان و تلطیف خیابانها و معابر می کنند و بار سنگین نظافت شهرها را بر دوش دارند. 

با همت و تلاش مضاعف و پیگیری مجموعه شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر  شیبان حقوق دو ماه معوقه پیمانکار فضای سبز  وپیمانکار خدمات شهری به شرکت‌های مربوطه پرداخت گردید.


روابط عمومی و پایگاه  مقاومت بسیج کارگری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیبان