برگزاری جلسه شورای اسلامی ، سرپرست شهرداری و شهردار شهر شیبان با مدیرعامل و ریاست شرکت آبفا خوزستان

جلسه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری و شهردار منتخب شيبان جناب آقای دکتر لویمی ، و بهمراهی ریاست محترم شورای شهرستان باوی ، با دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفای استان خوزستان ومهندس دشتی زاده ریاست محترم آبفای اهواز ، جهت راه اندازی فاضلاب شیبان، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲  راس ساعت ۱۹ بعمل آمد.


روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیبان