سلام بی دود
شوشان - مهری کیانوش راد:

در تفسیر سخن مولانا در فیه ما فیه ، متن ۲۳۴ 

به همه ی سلام ها پاسخ خواهم داد ، جز سلامی که دودی غلیظ از آن زبانه می کشد .

شایدبه سلام دود آلود نیز پاسخی داده باشم ، در روزی که آن سلام را دودی نبود ، آهی نبود ، در پشت آن تلنباری از نفرت نخوابیده بود .

سلام و نفرت ؟ 
سازگار نیستند ، اما در روزگار آتش و دود ، آتش که رفت دود می ماند .

آتش عشق که سرد شد ، دودِگلو خفه کن می ماند و تو باید مرتب سرفه کنی تا گلو تازه بشود و بتوانی جواب سلام های ناگفته را بشنوی و پاسخ بگویی.

چه خوب می شد اگر جهان از سلام پوشیده می شد ، با هزار روزنه از نور و تو در منشور غلظت عاشقانه نور و رنگ عاشق می شدی ، معشوق می شدی و عشق را تجربه می کردی .

عشق مزه ی هیچ حسی را ندارد ، جز مزه ی عشق .

تجربه که نداشته باشی ، شاید دوره گردهای معصوم پر فریب دوره ات کنند و تو فکر کنی عاشق شده ای ، اما اولین تنگه ی خطر از خواب بیدارت می کند ‌و  با خود فکر می کنی : عجب حس مزخرفی بود آنچه می پنداشتم .

پنداشتن تو که پنداشتن نبود ، خطادیدن تو بود .

چشم برای دیدن است ، چشم برای هزار جور دیدن است ، اما از بین همه جور دیدن ، فقط یک جورش می تواند عشق را ببیند ، حالا تو باید بگردی و آن دیدن خاص را پیدا کنی .

پیدا کردن ریسک بزرگی است اما به خطرش می ارزد .

خطر کن و زندگی کن ، مگر زندگی بدون خطر زندگی می شود؟ 
زندگی بی خطر ، مردن لای زرورق زندگی است .
باور کن ، راست می گویم .

مدتی است دود را از سلام هایم پاک کرده ام ، دود خفه کن است و پاکی زندگی می آورد.
پاکی نام دیگر راستی است و راست از سلام می اید.

راست از سلامی می آید ، که بوی دود نمی دهد .

مانند صبح صادق است ، با تو دروغ نمی گوید و تو پریشان هزار لایه ی سخن او نمی شوی.
سخن در بطن خود هزار لایه است ، سخن شناس می خواهد که هر لایه را به قدرت فهم خود کنار بزند و لایه ای دیگر را بو کند .

بوشناسان عالم اندک هستند .

و جهان پر از بوهای کهنه است ، که به قربانگاه رفته اند ، چون کسی آنها را نشناخته است  ، تو می توانی کارد را از گلوی اَن ها برداری و بعد ، ابراهیم زمان بشوی .

دنیا پر از بوهای گنگ است ، پر از بوهایی است که از تعفن برمی خیزند.
بوشناسان عالم اندکند .

بو شناسانی  هستند که در پس بوی غلیظ عطراگین ، تعفن را تشخیص می دهند.
اگر همه می توانستند بوها را شناسایی کنند ، جهان گندیده 
 نمی شد و تو می توانستی هر روز صبح ، زندگی را تنفس کنی .

این روزها صبح زود هم که برخیزی ، پنجره ها بوی خوش زندگی نمی دهند .

در عصر پرفریب مجاز ، دروغ از هر روزنی سرک می کشد و تو باید پنجره ها را به مجاز عطراگین کنی تا باور کنی که هنوز پنجره ی صبح ، زندگی را فراموش نکرده است .

هر روز صبح به زندگی سلام می کنم. 

پنجره باشد یا نباشد 
هوا عطراگین باشد یا نباشد 
سلام بی دود باشد یا نباشد .
سلام خود را باور کن ، سلامی بدون دود ، بدون آتش ، بدون کینه .
سلام مرا باور کن .