انکار آگاهانه
شوشان - محسن بهداروند مرداسی:

چرا بعضی از شخصیت های سیاسی به یک  «انکار آگاهانه» می‌رسند... و یا به تعبیری که حضرت آقا بارها به آن اشاره کردند.. دلیل تمامی  «انحرافات»  و  « انحطاط» از کجاست... آیا  «تعارض منافع» باعث   «لغزش» در اصول و آرمان‌های انقلاب می‌شود... اما در  «علوم انسانی» همگی بر این اصل واقفیم.. 

تا مادامیکه در مسیر حقیقی باشیم محال است که دچار  «لغزش فکری.. اخلاقی. جسمی و روحی شویم» سناریوی  «لغزش» آنجا اتفاق می افتد.. که اصول خود را فراموش کنیم. یا بعبارتی در مسیر  «اصلاح و اصول» نباشیم.. اینکه یک روز در  «پای انقلاب» بنشینیم.. و روز دیگر همان  «انقلاب» را پوسیده و عقبگرا بنامیم..

 این همان  «انکار آگاهانه» است..  « بی بصیرتی» بعضی از شخصیت هاست.. حضرت آقا.. بارها در سخنرانی ها به شیوایی تمام  «بی بصیرتی» را توضیح داده اند.. بعنوان نمونه.. سرکار خانم فائزه هاشمی.. بارها در جلسات و میز گردها و یا انتشار کلیپ ها.

انقلاب و باورها و آرمان‌ها را تا آنجایی تعریف می‌کند.. که از این جعل تاریخ بتواند برای خود یا  «کسان نزدیکش» از نمد تاریخی کلاهی ببافد.. و یا آنرا    «تماما» «مصادره به خویش کند.».بعبارتی...«زیرکانه یک فرار بجلو» یا یک  « قهرمان سازی کاذب و غیر واقعی».. اکثریت ما در دورانی        «خاصه»   نوجوانی و جوانی دچار اشتباهاتی بودیم.

اما آرام آرام و به مرور زمان  «با یک پختگی» «متوجه اشتباه خود شدیم... و با رفتار و کردار و عمل و قلم و زبان خود اشتباه گذشته را جبران کردیم.. و این قابل ستایش است.

اما در اشتباه ماندن مصداق یکنوع...  «خودمحوری»  «خود فریبی»  و در مجموع یک  «انکار آگاهانه» تنها بدلیل  «تعارض منافع است» اما سوال اساسی اینجاست.. که شماها تا کجا  « آرمان های انقلاب و انقلابی‌گری را قبول دارید»..  « تا کجا انقلاب و رهبری معظم را همراهی میکنید.»

یا بعضی از این خواص در فرایند انقلاب نشان دادند. .. که هر جا انقلاب و انقلابی‌گری و انتخابات دوره ایی در تعرض با خواسته ها و امیال و ثروت و منافع انها بوده...  «ده پا عقب‌تر رفته» و منافع گروهی و باندی و جناحی و حزبی خود را بر آرمان‌ها و اصول اصلی انقلاب ترجیح دادند.. مثال دیگر میزنم... حقیقتا... چه لزومی بود.. که  «فایل صوتی آقای ظریف» آنهم در آن مقطع به بیرون درز پیدا کند.. این فایل برای کدام  «برهه تاریخی» ثبت شده بود.

به زعم  آقایان کدام  «تاریخ».. مگر قرار است تاریخمان عوض شود.. آیا بنظر شما در  شرایط حساس برجام... آن گفتگو و میز گرد و فایل.... معقول و منطقی بود.. و چرا آن فایل صوتی با آنهمه نکات کلیدی و با اهمیت از شبکه های معاند برای اولین بار پخش شد... آیا از تعریفی که از لغزش کردیم.

این یک لغزش بزرگ در میدان دیپلماسی نبود.. اما در آنسوی  «میدان» انسانی بزرگ با  «هندسه دینی و ملی» برای آرمان‌هایش می‌جنگد..  «هندسه دینی» که برای سردار سپهبد ارشد  «شهید حاج قاسم سلیمانی» یک الگو و روش اعتقادی بود.

انسانی که نه تنها در حوزه نظامی یک شخصیت ممتاز... بلکه در دیپلماسی و در میدان  «رقص خون و شهادت» یکی از بالهای انقلاب که در راستای اهدافش نقش آفرینی می‌کرد.. و تا آخرین لحظه در اصولش باقی ماند..ودر همین مسیر و پایبندی به اصول شهید شد.. . یادش گرامی.. و راهش پر رهرو باد.