"تضعیف اجتماعی یا تخریب شخصیت"
شوشان - منصور فاضلی:

انسان ها در جامعه به لحاظ فطری و ذاتی خلقیات متفاوتی دارند برخی منفعت طلب و برخی جاه طلب ، برخی حسادت می‌ورزند و برخی انتقام جو و عده ای اهل لابی رانت برای رسیدن به اهداف و برخی تمام صفات را در خود به همراه دارد ، معمولا رایج است چنین افرادی هیچگونه همزیستی مسالمت آمیز در جامعه نخواهند داشت،  در اصطلاح زیست شناسان در پی یک همزیستی انگلی میباشند همه چیز باید در خدمت و تامین منافع آنان باشد ، حال باید تصور داشت اگر اینان شخصی را سد راه خویش ببینند که در مقابل منافع آنان قد علم کرده باشد واکنش آنها در آن خصوص چه خواهد بود .؟

 در جامعه شناسی با دو مقوله متفاوت روبرو هستیم از یکسو در نگاهی کلی با "تضعیف اجتماعی شخصیت فردی" و در آن سو و از نگاه خواص با یک "تخریب شخصیت" رو به رو هستیم ، تضعیف اجتماعی ، مخالف کلمه حمایت اجتماعی است و زمانی رخ می‌دهد که به‌ لحاظ ساختاری دو رقیب در مقابل یکدیگر قد علم نمایند حال فارغ از اینکه کدام یک حق است دیگری باطل کدام یک برحق است دیگری ناحق معمولا اشخاصی که نگران از دست دادن جایگاه خویش هستند و واهمه دارند مقام خویش که نه برا اساس تجربه و تخصص ، شایستگی بلکه بوسیله رانت بدست آورده اند از دست بدهند و اقدام به تضعیف اجتماعی مینمایند ، آنچه مشهود است در چنین فرایندی هر گاه شخصی در جهت منافع فردی خویش احساس خطر نماید اقدام به تخریب شخصیت رقیب خویش مینماید ،  برای مثال در انتخابات بارها شاهد اینگونه رفتار از رقبا بوده ایم ، بر این اساس حسادت فردی کینه و حقد ، نداشتن تخصص و تجربه و شایستگی باعث میگردد جایگاه خویش را در خطر دیده و برای از میان بردن رقبا یا مخالفین به ناشایست ترین کارها دست بزند و در جهت تضعیف شخصیت یک شخص با هدف از بین بردن شهرت و اعتبار فرد و از کار انداختن و به حاشیه بردن توانایی و پتانسیل رقیب به قصد خدشه دار نمودن نامحسوس اعتبار فرد اقدام نمایند ، غالباً در تضعیف اجتماعی با نقاب خیرخواهی یا دلسوزی نسبت به فرد ظاهرا میشوند تا عمل تضعیف ، چهره ای موجه به خود گرفته و نتوان به آن انگ تهمت یا غیبت یا تخریب زد. حسادت یا رقابت ناسالم از انگیزه‌های اقدام به تضعیف اجتماعی افراد است .

گاها و در اکثر مواقع  اینگونه تصور می‌شود که تضعیف اجتماعی در تمام ارکان های جامعه رخ می‌دهد اما در سازمان های دولتی این بلیه بیشتر نمود پیدا می‌کند ‌حب جاه طلبی و به قدرت رسیدن در برخی افراد باعث میگردد تا برای از میان برداشتن موانع پیش رو اقدام به تخریب و ترور شخصیت افراد نمایند . 

جو سازی ، شایعه پردازی ، بولد نمودن حواشی،  تلفیقی از اخبار و چیدمان در قالب شایعات و انتشار آنان از زبان دیگران ، به قصد ضعیف نمودن رقیب ، نمونه بارز تضعیف اجتماعی است اما در این میان تخریب شخصیت در یک رده بالاتر قرار گرفته و این موضع با هدف از میان برداشتن رقیب و حذف آن برای همیشه صورت می‌پذیرد در این خصوص چندین اخبار کذب و در کنار چند خبر صدق قرار می‌دهند و طوری وانمود مینمایند که تمام اخبار منتشر بر اساس سندیت و واقعیت منتشر شده و با هجمه گسترده از تریبون های مختلف با یک جریان سازی عمدی اقدام به تخریب مینمایند ، 
حاصل فرایند این بلیه دو قطبی سازی است و که در اکثر سازمان ها و ادارات مشاهده میگردد . در نهایت  نتیجه این تخریب ها و تضعیف ها ایجاد دوقطبی سازی و ورود به حواشی و عقب ماندگی و واپسگرایی میباشد در این میان چه فرد تضعیف کننده چه تضعیف شونده چه جامعه جملگی به یک شکل دچار خسارت می‌شوند. 

والعاقبه للمتقین الهم و اجعلنا من المتقین