مقایسه 2 بازار
شوشان - فاخر مرمضی :
مقایسه جزئی بین بازار ایران واروپا درروزهای بحرانی وگرانی اجناس، نشان می دهد که دربعضی کشورهای اروپایی وقتی کالایی کمیاب شد، مردم هیچوقت به مغازه ها هجوم نمی آورند بلکه با کم خریدن سعی درایجاد تعادل در بازار می کنند، این شیوه برخورد مردم ناشی ازدین ومذهب وتوصیه های اخلاقی نیست بلکه ناشی ازاعتماد مردم به دولت در رفع مشکل بازار درکوتاهترین زمان ممکن است
اما درایران مشاهده می کنیم وقتی کالایی گران و یا کمیاب شد مردم تا میتوانند برای خرید آن کالا تلاش می کنند صف کشیدن برای خرید ارزاق عمومی و حتی خودرو با وجود قیمت بالا و کاذب نمونه هایی از برخورد مردم ایران با بحران بازار است
 زیرا مردم ایران فهمیدند که اگر کالایی گران شد محال است ارزان شود پس با انبارکردن کالایی که امروز گران شده بعدها می توانند بیشتر سود نمایند
 
به نظر می آید دولت با ایجاد نظارت های دقیق وبرخوردهای قانونی وبازدارنده با اخلال گران دربازار و اقتصاد می تواند تاحدودی اعتماد ازدست رفته مردم را بازیابی نماید واین مهم زمانی تحقق خواهد یافت که چاره ای اساسی برای حذف  رانت خواری وقطع دست دلالان سیاسی ازاقتصاد اندیشیده شود.
✏️فاخرمرمضی