روایت از حکایتی خوش، دست گرم والی بر شانه ی شاعر
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
البته از این افراد باید از بابت این اتفاق خوب تشکر نمود. نخست، از آن کسی که تمام وجودش در خدمت به مردم و با خدای خود همیشه در پیمان است و دیگری که قصد دارد کارش را بنحو احسنت انجام دهد و آخر الامر از همه ی کسانی که هنگام عارضه بیماری مجید زمانی اصل شاعر پیاده روهای اهواز خبررسانی کرده و مطلب نوشتند و نظرها را به این سمت و سو جلب کردند و در نهایت از کار پسندیده ی استاندار خوزستان که موجب دلگرمی اهالی فرهنگ و ادب این خطه ی هنرپرور گردیده است.                
پس روایت می کنم/ در یک روز پرازاکسیژن/با دستانی پیانویی/که به سر وگوش پیاد روهای اهواز می کشم.