حذف فرزند خوزستان از هیئت رییسه، جای خوشحالی ندارد
شوشان - ابوالفضل بابادی شوراب :
بعد از انتخاب هیئت رییسه مجلس، به کندوکاو و بررسی فضای مجازی خوزستان پرداختم و در کمال ناباوری شاهد خوشحالی برخی لیدرهای سیاسی خوزستانی مدافع دفاع از خوزستان و مردم بومی بودم.

این که عملکرد مجتبی یوسفی نماینده جوان و پرشور اهواز خوب بوده یا بد، محل بحث این نوشتار نیست، چرا که با وجود شور و قوت او، ضعف هایی در عملکردش می توان مشاهده کرد.

اما مسئله بر سر خوشحالی و شوق برخی لیدرهای سیاسی استان برای حذف فرزند جوان خوزستان از هیئت رییسه مجلس است، گویی چون نمایندگان مورد حمایت باتجربه آنها، توان و عرضه حضور یافتن در مجلس را نداشته اند و مجتبی یوسفی بسیار جوان، توانست برای یکسال عضو هیئت رییسه شود، باید او حذف شود تا نقش کمرنگ برخی دوستان در مجلس در برابر نقش پررنگ یوسفی به یک توازنی در تضاد با منافع استان برسد.

بی شک برادرکشی و تقسیم بندی و تفکیک کردن مردمان محروم مانده ی خوزستان، رسم دیرینه ای در این دیار است، اما ای کاش در روزهایی که خوزستان عزادار است، برخی برای حذف فرزند خوزستان از هیئت رییسه، پیام تبریک تزیین شده با عقده گشایی نفرستند.