درباره نهر رقط شوشتر و کاربرد گیاه نیل در رنگ رزی
شوشان : در جنوب شهر شوشتر رودخانه ای وجود دارد که مردم شهر آنرا *رقط* می نامند . چون رگه های ریگ بهم پیوسته در آنجا وجود دارد که ردیف وار کنار هم هستند ، از این روی به گویش شوشتری چیزی که ردیف باشد *رقاط* گویند پس رقط به مجموعه ریگ ها و سنگ های ردیفی گویند .
این رگه های ریگی به گویش شوشتری *قنده وروس* نیز گفته میشوند که ساختاری فشرد و فوق العاده محکم دارند .
رود رقط از بندخاک منشعب می شود و از زیر پل شاه علی عبور کرده و جلوی پل بند لشکر به رودخانه ملحق گشته و با سیراب کردن زمینهای اطراف و عبور از بند شرابدار به رودخانه گُرگُر می ریزد.

درکتاب جغرافیای استانی سال دوم نظری چاپ ۱۳۶۵ این رود را *نیل* نامیده اند.
نامیدن این رود بنام نیل بخاطر شباهت دادن به رودبزرگ نیل مصر نیست بلکه دو طرف رودخانه گیاه دارویی و رنگرزی نیل (یاسرده ویالاجورد )کاشته می شده است.
این گیاه درصنعت رنگرزی پارچه استفاده میشد چون رنگ ثابتی داشته و با شستن پاک نمی شودطرفدادان زیادی درگذشته داشته است.
با کشف قطعه ای از پارچه دیبا که قدمتی ۴۰۰ ساله دارد با تحقیقات و آزمایشات زیاد به این نتیجه رسیدند که رنگ آن نیلی و از گیاه نیل است .

به واسطه کشت وسیع گیاه نیل در حومه شوشتر ، خانوادهای زیاد این پیشه را انجام میدادند که نام خانوادگی آنها گواه براین مدعاست.
مانند:نیلدار. نیلدرار.نیلکار . گلچین و.. که نوادگان این خانواده ها هم اکنون نیز در شوشتر زندگی میکنند.

با ورود رنگ های صنعتی رفته رفته گیاه نیل به فراموشی سپرده شد .
اما درسالهای اخیر به همت هنرستان کشاورزی آموزش وپرورش شهرستان شوشتر این گیاه درحال احیا شدن است.
هم اکنون این گیاه بخاطر اورگانیک بودن از اهمیت خاصی برخوردار است که با احیا آن باعث اشتغال خوبی دراین زمینه خواهد شد