پدیده شناسی سکولاریسم
شوشان - دکتر جمهور طرفی :
حضور دین درهمه ادوار بشر همواره وجود داشته وانسان  زمانی را بدون آن سپری نکرده است. انسانها مداوم درپی سرمنشاء هستی بوده تا به عبادتش بپردازد. به قول  برخی جامعه شناسان  هیچ جامعه شناخته شده ای وجود ندارد که بدون دین باشد.(تالکوت پارسونز

سکولاریسیم (secularism)از لفظ سکولار(secular) گرفته شده در معانی وحیطه های مختلفی کاربرد دارد ویهمین علت تعریف دقیق وجامعی از آن وجود ندارد.

شاید بتوان گفت که سکولاریسم عبارت است از گرایشی که مروج  حذف یا بی اعتنایی نسبت به دین درعرصه های مختلف زندگی بشری است. افراد سکولاراعتقاد به امور ماورای طبیعی ندارند واز نظر آنها انسان مستقل ازدین می تواند زندگی کند.

سکولارها مخالفتی با اعتقادات دینی ندارند بلکه فقط خواستار آن هستندکه دین بعنوان یک معیار درمقابل  تدبیر عقل ، تجارب علمی در تامین سعادت دنیوی بشر دخالت نکند.

سکولارها اعتقاد دارند که برای تفسیر جهان نباید از زبان دینی استفاده کرد وتنها زبان بشری وعلم ودانش بشری راه گشای جهان بهتر وزندگی نیکوتر است.

در جهان عرب سکولاریسم با واژه علمانیت ترجمه شده است که کلا دومفهوم دارد

الف: مفهومی از نظر مارکس وراسل که به عقیده آنان دین  ساخته وپرداخته ذهن بشری وبرای اومضر است(سکولاریسیم الحادی)

ب: مفهومی از نظر روشنفکران که به جدایی دین از دولت  می انجامد.

ملکم همیلتون مدرس ارشد گروه جامعه شناسی دانشگاه ریدینگ انگلستان اعتقاد دارد که گسترش علم به تضعیف دین کمک کرده است اززمانی که علم حیثیت پیدا کرده  ومبنای بسیاری از جنبه های زندگی بشر قرار گرفت دیدگاه های مذهبی درباره جهان رامورد تردید قرار داد،