ماهِ من، ماهِ جانم، ماهِ دردانه ام، ماهِ زيبا و فرفري ام ماهورم، ماهورِ قلبم، ماهِ بابا

اسامي كه خطابت كردم و ميكنم، بيش از اينهاس، اما بيشترين هايي كه هربار صدايت زدم،،همين ها بود و هست.

در وصف دوس داشتنت همين بس كه وراي جان و داشته هايمي
در وصف عشقي كه به تو دارم، وراي هر عشقي است ( البته پس از مادرت، مادر نمونه ات، مادري كه چون پروانه به دورت ميچرخد و ميچرخد)
١٨ تيرماه، روز ميلادت، روزي كه دنيايم تغيير كرد.

اصلا زندگي ام رنگي دگر گرفت.
حضور تو گويي جاني تازه و رنگي خاص و كمياب به زندگي ام داد.
ماهور، ماهورم، ماهور زيبايم

اگر بخواهم واقعيت را بيان كنم، از روزي كه آمدي، درست چند ماه بعد از آنكه طعم پدر بودن رو چشيدم، ديگر براي خود چيزي نخواستم، اگر اقدامي هم كردم صرفاً براي آينده تو بوده
مثلا پيانو و يا ورزش و يا كتاب و ….
آه ماهور، قطعا تا پدر نشوي معنا و عشقِ تك به تك اين كلمات را درنخواهي يافت.

ميلادت مبارک

يك آرزو دارم، آرزويي كه همواره وِرد زبانم هست، آنقدر بزرگ و گران مايه شوي، آنقدر عزيز و محبوب شوي، آنقدر دست نيافتني و بينظير شوي كه من افتخار كنم و تو لذت آنچه كه شده اي را ببري.

ماهورم، ماهِ بابا تولدت هزاران بار مباركم باشد.
امضاء مجتبي حلالي، پدرت كه عاشق و سينه چاكت است