داستان ویروس نوشته دکتر عارف خصافى منتشر شد
شوشان : داستان شیرین ویروس که در رابطه با مشکلات پیش آمده برای خانواده ها و کادر درمان و مشقت های آنان که در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس بودند توسط دکتر خصافی در چندین قسمت نوشته شده و اخیرأ در ۱۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شد.