تلسکوپ جیمز وب و تغییر انسان
شوشان - مهری کیانوش راد :
عکس های ارسالی تلسکوپ جیمز وب  همه را هیجان زده کرده است ، مانند همه ی هیجان هایی که بعد از رویدادی رخ می دهد و بعد فراموش می شود. 

عده ای فکر می کنند ، بعد از این قدرتمندان  ایمان به قدرت بیکران خدا پیدا می کنند. 
دینداران خداشناس تر می شوند  و به یاد ضعف و بیچارگی خودشان ، احتمالا آدم تر بشوند. 

عده ای فکر می کنند ، با این عکس های ارسالی ، نوع پوشش زنان و غذا و باید و نبایدها تغییر خواهد کرد.

فریاد" زنده باد علم " را سرداده و خوش خوشانه از تولد خود در این روزگار ، با این تلسکوپ سجده ی شکر به جا می آورند. 

ساده لوحانه است ،اگر فکر کنیم ، که از فردا ، قدرت مداران جهانی و ستاره شناسان و عالمان سیطره ی جهانی دست  در دست یکدیگر داده و مشکلات مردم را حل خواهند کرد. 

تا انسان انسان بوده است ، خوی انسانی بر او حاکمیت داشته است ، حرص و طمع و حسد را شناسایی و غافلانه از کنار آن عبور کرده ایم ، 
فقر را دیده ایم و به انباشتن جیب خود پرداخته ایم و ...

پرسش من از اهل خرد این است ، از امروز  قرار است چه رویداد مهم انسانی در این جهان صفر مانند رخ دهد ، که شکم گرسنه ای را سیر ، ناهنجار اخلاقی را به سامان ، سقفی بالای سر مستمندی ایجاد و انسان را با شیوه ی آدمیت آشناتر کند. 

عملکرد ما  از عکس های ارسالی تلسکوپ جیمز وب  اثبات کرد، هنوز احساسات ما بر عقل ما چیره است .

در پیشگاه انسان درمانده ی علم زده و مفلوک که هر روز پیشرفت های فرآورده های علمي از بمب گرفته و...روز به روز او را ناتوان تر و از حداقل انسانیت خویش دورتر می کند -  فرق نمی کند کجای دنیا باشی،  یک جا کمتر،  یک جا بیشتر  ، یک جا به این رسم،  یک جا جا به آن آیین- قرار است ، چه حادثه ی مهمی رخ دهد؟ 
باید اعتراف کرد: 
تا انسان انسان نباشد،  علم ابزار مخربی بیش نیست. 
خوش آن روز که علم و پیشرفت های علمی آن، در نابودی فقر فرهنگی ، فقر اقتصادی ، ترمیم زخم های اخلاقی  ، چاره ساز باشد. 

خوش آن روز که علم بتواند،  ساز عدالت اقتصادی را برای همه ساز کند. 

کشفیات تلسکوپ جیمز وب  مبارک کسانی است ، که به دنبال راه حلی از این توشه ی علم بر سلطه ی بر  انسان بیچاره ی ضعیف هستند. 

نه ناامید هستم و نه بدبین   اما اطمینان دارم که ساده لوح و هیجان زده نیستم.

پس شادی را برای روزی بگذاریم ، که به مشاهده ی نقطه ی صفر گونه ای به معیار دنیای انسانی خود ، از این ره آورد برای مشکلات انسانی انسان باشیم.