پاسخگویی قدرالسهم نفتی، عملکرد منفی و‌ مثبت نمایندگان در یک نگاه

شوشان - محمدرضا چمن نژادیان :

در نگاه ساده ی بدون ویرایش و غیر کارشناسانه به اسناد و مدارک ارائه شده می توان فاجعه ی تخصیص اعتبارات ملی، محلی و مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت با عملکرد نمایندگان مجلس را مشاهده کرد.

آنچه زبان اسناد ومدارک فوق در یک قلم مرتبط با ورزش و جوانان مبرهن است، با زبان بی زبانی و با استناد به اسناد رسمی گویای بدون لکنت و غیر قابل انکار می باشد.

نحوه عملکردی نماینده ی حوزه ی انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندر امام ره،چمران، جایزان... است، که در مقابل ضعف مفرط ایشان، عملکرد فوق العاده متفاوت و مثبت  نمایندگان حوزه ها را با کمترین درجه اهمیت در تولید، استخراج نفت، مشتقات نفتی...افشاء می گرداند. 

این نوع تفاوت علاوه بر اینکه مبین ضعف و افتضاح عملکرد در سایر امور زیر ساختی به ویژه  جاده ها، عمرانی، صنعتی، اشتغال، آب و کشاورزی... می باشد. برملا کننده ی اجحاف و ظلم مضاعف به شهروندان به ویژه نسل جوان و ورزشکار حوزه ی انتخابیه ی به عنوان پایتخت‌ پتروشیمی و انرژی کشور می باشد.