همبستگی اقوام خوزستانی را نشانه نگیرید !
شوشان - ابوالفضل بابادی شوراب / لر بختیاری :
انتشار برخی اخبار بدون سند درباره انتصابات قومی در دانشگاه علوم پزشکی خوزستان توسط کانال های رسانه ای، دستاویزی برای نفرت پراکنی و راه اندازی جنگ قومی توسط برخی افراد شده.

در هنگامه ای که خوزستان به اتحاد و همبستگی بیشتری در راستای دفاع از حقوق جغرافیایی و همچنین تقویت لابی ملی خود دارد، برخی افراد نسبت به همولایتی های شوشتری و دزفولی مان، نفرت می کارند و با تضعیف همبستگی درون استانی، نتیجتا آب به آسیاب بدخواهان خوزستان می اندازند.

آنطور که شنیده شده انتصابات انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی خوزستان، از همه قومیت های استان می باشد و خبر مورد اشاره از واقعیت به دور است، البته نگارنده در پی توجیه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی نیست، اما اینکه منتقدان بجای نقد عملکرد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی، پای قومیت های محترم استان را وسط می کشند و زمینه جدایی افکنی قومی را در خوزستان فراهم می کنند، بسی جای تاسف دارد.

اصلا بر فرض که تمام انتصابات در این سازمان، از هم استانی های شوشتری و دزفولی باشدکه اینگونه هم نیست آیا استفاده از نیروهای بومی استان بهتر است یا اینکه از خارج از استان برای مان مدیر بیاورند و به ریش ما بخندند؟اینها مال همین استانند و هم درد ما هستند!

براستی چرا منتقدان امروز، در گذشته و حتی اکنون در قبال انتصابات فراوان غیر خوزستانی در پتروشیمی ها و ادارات استان، روزه سکوت گرفته و معترض نبودند و نیستند؟آیا ما فقط زورمان به خودمان می رسد؟