رئیس شورای اسلامی شهر هویزه به شهردار هویزه تذکر داد
شوشان : به دنبال اجرای پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان های کوی رسالت ،عاشور مومنان زاده رئیس شورای اسلامی شهرهویزه پس از بررسی و بازدید میدانی از محل
 عملیات اجرایی پروژه مذکور نقواص، عیوب و ایرادات زیر را باارسال تذکر خطاب به صادق بوعذار شهردار هویزه وی را مکلف به رعایت اصول و قواعد فنی نمودند وبمنظور تدقیق در انجام پروژه وهمچنین مدیریت هزینه وزمان خواستار 

۱- نصب تابلو مشخصات پروژه 
۲- تجهیزکارگاه توسط پیمانکار
۳- دپوی مصالح مورد نیاز در محل اجرا 
۴- معرفی سرپرست کارگاه و نماینده پیمانکار
۵- معرفی ناظر مقیم
۶- اجرای پی کنی جهت انجام جدول کاری با عملیات خاکبرداری درطول و عرض خیابان ها
 ۷- کوبیدن وبدست آوردن بستر مناسب با کد ارتفاعی موردنظر طبق شیت های آزمایشگاه 
۸- پخش ،میکس وآبدهی مخلوط کوپال در ارتفاع حداقل ۱۰  سانتیمتر کوبیده شده با تراکم ۹۷درصد قبل از اجرای بتن مِگر
۹-رفع موانع غیر طبیعی منجمله نخاله و مصالح ساختمانی و تأسیساتی آب وفاضلاب.
۱۰-تعیین تکلیف اجرای انشعابات اشتراکات منازل برای زمینهای مسکونی احداث نشده شدند.

آقای مومنان زاده افزودند که شهردار  وپیمانکار با در نظر گرفتن ضرورت امر در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند تا از هدر رفتن وقت و سرمایه واجرای زیرسازی آسفالت قبل از فصل نزولات جوی  بمنظورتسهیل در تردد اهالی و ساکنین اقدام عاجل نمایند.